top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2017/7/4 11:29:46 ( 648 odsłon )

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW POWIATU

 DO UDZIAŁU W AKCJI LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBESTRozpoczęła się 10 akcja „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.

Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu wynosi 100% i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów tj. wywiezienia azbestu na składowisko.

Procedura przyznania środków jest bardzo prosta.

Mieszkańcy składają wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.naszesrodowisko.pl oraz we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach gmin. Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, która znajduje się na terenie Powiatu.

Tylko wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków w gminach, w związku z tym już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do złożenia wniosku.

W tym roku akcja usuwania azbestu potrwa 31 października 2017 r. Odpady zawierające azbest transportowane będą na składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie.

Termin przyjmowania wniosków na finansowanie ustala każda gmina, jednak nie może być on dłuższy niż do 30 września 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas pracy z azbestem należy zachować szczególne środki ostrożności, dlatego zwracamy uwagę, że powinny to robić osoby, które posiadają stosowne przeszkolenie w tym zakresie.

Wykonawcą, który będzie usuwał azbest w tegorocznej akcji jest spółka AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania.

Pomimo, że obowiązek usunięcia azbest przypada na rok 2032, pamiętać należy, że azbest jest odpadem niebezpiecznym , który przy mechanicznym uszkodzeniu może być szkodliwy dla naszego zdrowia dlatego już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu, którzy na swoich posesjach posiadają odpady niebezpieczne jakim jest azbest o składanie wniosków celem likwidacji i utylizacji azbestu ze swoich nieruchomości.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*