top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

APEL
2014/5/27 12:20:51 ( 3314 odsłon )

CHROŃMY PTAKI W MIASTACH

Jerzyki (Apus apus) to smukłe, jednolicie czarne ptaki, z długimi, sierpowatymi skrzydłami i wciętym ogonem. Swoim lotem i sylwetką bardzo przypominają jaskółki. Jerzyki to podniebni akrobaci, latają bardzo szybko i zwinnie. Większość życia spędzają w powietrzu. W locie zdobywają pokarm, piją wodę, odpoczywają, śpią i zbierają materiał na gniazdo.

Ich nogi są małe i zupełnie nie przystosowane do chodzenia, dlatego też jerzyki nie siadają na ziemi o czym można wywnioskować z nazwy łacińskiej Apus apus, która znaczy „pozbawiony stóp”. Ich bardzo krótkie nogi służą jedynie do łapania się murów lub skał. Ulubionym miejscem na założenie gniazda i wychowanie piskląt są stropodachy budynków, nisze pod dachówkami, szczeliny powstałe między płytami w budynkach mieszkalnych oraz budowlach przemysłowych.

Jerzyk, a także jego siedliska, gniazda i lęgi, objęte są w Polsce ochroną gatunkową ścisłą na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.102011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 137, poz. 1419). Podlega on również ochronie na obszarach Państwa Członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010 z późn. zm.)

Ptaki gnieżdżące się w budynkach stanowią część przyrody miasta, wzbogacając jej różnorodność, poza tym spełniają ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego efektywnie redukując liczebność niektórych gatunków owadów.

Co należy robić, by chronić jerzyki?

  1. Przed rozpoczęciem prac remontowych i termomodernizacyjnych, zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków. Celem takiego działania jest zamiar uniknięcia płoszenia lub nieumyślnego zniszczenia siedliska jerzyka lub innych gatunków ptaków chronionych w trakcie prowadzonych prac.
  2. Terminy i sposoby wykonywania prac na budynkach należy dostosować do okresów lęgowych ptaków. W przypadku jakichkolwiek działań, które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na ptaki, należy dostosować zakres i czas przeprowadzenia prac remontowych lub termomodernizacyjnych, tak by nie powodowały naruszenia zakazów obowiązujących w odniesieniu do chronionych gatunków ptaków, m.in. zakazów niepokojenia i płoszenia, niszczenia jaj, postaci młodocianych, niszczenia siedlisk, ostoi o gniazd.
  3. W sytuacji, gdy zniszczenie gniazd i siedlisk jerzyka, czyli m.in. zamontowanie kratek w otworach wentylacyjnych, podczas prac termomodernizacyjnych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie stosowanego zezwolenia na odstępstwo od zakazów niszczenia gniazd i siedlisk tego gatunku.
  4. W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk jerzyka i prowadzenia prac termomodernizacyjnych w sezonie lęgowym, należy zabezpieczyć wszystkie otwory i szczeliny budynku przed zajęciem tych miejsc przez ptaki oraz zamontować na pobliskim budynku skrzynki lęgowe dla jerzyka w liczbie odpowiadającej liczbie par ptaków gnieżdżących się w konkretnym zbadanym stropodachu, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Opisane działania mające na celu zapobiegnięcie zmniejszaniu się populacji jerzyka ukazują troskę i dbałość o przyrodę oraz właściwe stosowanie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*