top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych
2012/7/30 13:04:07 ( 2497 odsłon )

W piątek 27.07.2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 o godz.9:00 odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych następujących dokumentów:
- „Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w województwie wielkopolskim”;
- „Programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko –złotowskiej”.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i dotyczyło omówienia dokumentów przygotowanych w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza.
Spotkanie otworzyła i zaproszonych gości powitała Alina Kujawska – Matanda – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Małgorzata Krucka – Adamkiewicz – Naczelnik Wydziału Pozwoleń i Programów Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego przedstawiła cel konsultacji społecznych, a następnie Mariola Fijołek – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych Ekometria Sp. z o.o. oraz Magdalena Załupka – Konsultant ds. Ochrony Środowiska - Atmoterm S.A. zaprezentowały przedmiotowe dokumenty.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji samorządowej oraz reprezentanci przedsiębiorstw z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów zapewniają możliwość udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentów lub ich zmianą.
Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:
1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
3) możliwości składania uwag i wniosków;
4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co
najmniej 21-dniowy termin ich składania;
5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
 
Zorganizowane w dniu 27.07.2012 r. konsultacje społeczne miały na celu wyrażenie opinii na dany temat, aktywizację społeczeństwa w sprawach regionu oraz zapoznanie się z problemami środowiskowymi.
 
Wersje elektroniczne programów i szczegółowe informacje nt. zgłaszania uwag i sugestii do programów znajdują się na stronie: http://www.bip.umww.pl/portal


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*