top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA W PIGUŁCE
2011/11/9 16:26:00 ( 2844 odsłon )

W dniu 8 listopada 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie pn. "Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce”, którą Starostwo Powiatowe (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) zorganizowało wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych (Delegatura w Gnieźnie).

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy, studenci Instytutu Ochrony Środowiska, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (technikum budowlane).

 

Zaproszonych gości powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda. Otwierając spotkanie Alina Kujawska – Matanda zwróciła uwagę na złożony i skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji w dobie rozwoju społeczno – gospodarczego.

 W roli prelegentów wystąpili: Barbara Horodecka – Kurzawa, Anna Karlik – Maćkowiak oraz Marcin Czapracki z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące:

- regulacji prawnych w zakresie usuwania azbestu i obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników;

- ochrony przed hałasem w świetle przepisów prawa;

- zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (podstawy prawne, organy wydające pozwolenia zintegrowane, organy odwoławcze, kontrolne, opłata rejestracyjna, nadzór);

- krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (cele, korzyści, umocowania prawne, sprawozdawczość, obowiązki prowadzących instalacje, sankcje);

- wymogów ochrony środowiska dla przedsiębiorców (ewidencja powstających odpadów, karty przekazania odpadów, katalog odpadów, sposoby postępowania z odpadami, stan formalno – prawnego w zależności od ilości i jakości powstających odpadów, sprawozdania do marszałka województwa o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, stan formalno – prawny w zależności od źródeł poboru wody przez zakład, w zależności od odprowadzania ścieków bytowych, ścieków technologicznych i ścieków deszczowych z terenu zanieczyszczonego, w zależności od źródeł emisji, kiedy zakład podlega pod zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ocena prawidłowości zabezpieczenia źródeł zagrożenia.

Rosnąca ilość przepisów prawa ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Nowe ograniczenia i bariery w podejmowaniu czynności gospodarczych oraz inwestycyjnych wynikają również z przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego powiązanego z prawem ochrony środowiska.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło 100 uczestników, co stanowi dla nas ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości w aspekcie przepisów prawa ochrony środowiska.

Wychodząc naprzeciw potrzebie interpretacji pokaźnego zasobu przepisów Powiat Gnieźnieński będzie aktywnie uczestniczył i wspierał podnoszenie świadomości ekologicznej w tym zakresie.

 

 


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*