top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Akcja likwidacji azbestu
2011/6/4 16:41:00 ( 3026 odsłon )

Azbest jest odpadem niebezpiecznym i przy mechanicznym uszkodzeniu może być szkodliwy dla zdrowia i życia. W Polsce ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych z dnia 19 marca 1997 r. rozwiązała problemy związane z ekspozycją zawodową w przemyśle przetwórstwa surowca oraz zapobiegła dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały zawierające azbest winny zostać usunięte do 2032 r.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa już po raz czwarty tj. od 2008 r. koordynuje akcję „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków z budżetu Powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. Od początku realizacji zadania usunięto już ponad 950 Mg materiałów azbestowych.

W roku bieżącym na realizacją likwidacji azbestu zaplanowano 419 600 zł. Wykonawcą przedmiotowego zadania, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, jest Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk z siedzibą w Warszawie. Firma zaproponowała cenę jednostkową za demontaż wraz z unieszkodliwieniem 1 kg materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych zawierających azbest w wysokości 0,49 zł brutto (tj. 490 zł za 1 tonę). Zaproponowana cena pozwoli na unieszkodliwienie ponad 800 Mg materiałów zawierających azbest z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, finansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane będzie w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosi 10 000 zł. Osobami, które mogą wziąć udział w realizacji zadania są: osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, obiektami spółdzielni, a także wspólnot mieszkaniowych oraz użytkownicy ogródków działkowych.

Osoby zainteresowane usunięciem płyt eternitowych ze swoich posesji, winny zgłosić zamiar rozbiórki eternitu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, na 30 dni przed planowaną rozbiórką, jeżeli wymagane jest to przepisami prawa budowlanego. Ponadto należy złożyć wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest wraz z tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości, do właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminy.

Przebieg tegorocznej akcji oraz warunki sfinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest określa Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przyjęty Uchwałą nr 130/2011 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. Wzór wniosku, regulamin oraz zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki wraz z oświadczeniem o tytule prawnym dostępny jest w gminach Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.naszesrodowisko.pl w zakładce "Program Usuwania Azbestu".

Tegoroczna akcja rozpocznie się od dnia 1 czerwca br. i potrwa do dnia 30 listopada br. Wnioski o sfinansowanie likwidacji azbestu można składać już teraz., gdyż będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędzie gminy.

Wobec powyższego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa serdecznie zachęca wszystkich mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do zgłaszania się do właściwych ze względu na położenie nieruchomości gmin i korzystania z programu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*