top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Konserwacja rowów melioracyjnych wykonywanych przez spółki wodne
2011/1/20 11:20:00 ( 2642 odsłon )

Przyczyną wystąpienia zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego mogą być intensywne i skoncentrowane opady deszczu bądź nagły spływ wód roztopowych spotęgowany przez zatory lodowe. Powyższe zjawiska mogą powodować podwyższenie stanu wód w rowach i kanałach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk, pastwisk).
Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja urządzeń wodnych. Wychodząc naprzeciw tym ważnym zadaniom Powiat Gnieźnieński jako drugi z powiatów w Wielkopolsce od 2007 r. dofinansowuje do 50 % prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonanych przez spółki wodne. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych.

Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które zrzeszają osoby fizyczne i prawne oraz mają na celu zaspokojenie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Zadaniem spółki wodnej jest:

  • wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych;
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach jej działania;
  • udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.
Spółka wodna składa do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wniosek wraz z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych.
Zgodnie z przyjętym regulaminem, z dofinansowania prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych mogą korzystać te spółki wodne, które posiadają:
  • zatwierdzony przez Starostę Gnieźnieńskiego aktualny statut spółki,
  • ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie niższą niż 55 %,
  • wysokość składki rocznej od jednego hektara zmeliorowanej powierzchni niższą niż 12 zł/ha,
  • zabezpieczone przez wnioskodawcę na prace konserwacyjne środki własne.
Wysokość dofinansowania przez Powiat nie może przekroczyć 50% kosztorysowej wartości całości robót.

W latach 2007-2010 wykonano łącznie ok. 72 km konserwacji rowów melioracyjnych.

W 2007 r. prace melioracyjne wykonano na długości 340 mb, w 2008 r. na długości 18 243 mb, a w 2009 r. – 26 410 mb. W 2010 r. dofinansowanie zostało przyznane wszystkim spółkom wodnym, które złożyły wnioski. W budżecie na to działanie zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 zł. W 2010 r. dokonano odbioru konserwacji rowów na długości 27 005 mb.

Prace te wpływają na poprawę sprawności urządzeń melioracyjnych i kształtują racjonalną gospodarkę wodną w naszym Powiecie, co sprzyja ochronie przeciwpowodziowej. To innowacyjne zadanie cieszy się dużym zainteresowaniem spółek wodnych oraz spotyka się z aprobatą mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

Powiat Gnieźnieński współdziała w tym zakresie również z gminami oraz Urzędem Marszałkowskim.

Mając na uwadze ochronę użytków rolnych przed powodzią i regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, Powiat Gnieźnieński planuje kontynuować dofinansowanie prac konserwacyjnych i pomoc spółkom wodnym, zachęcając do dalszej współpracy również gminy.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*