*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Konserwacja rowów melioracyjnych wykonywanych przez spółki wodne
2011/1/20 11:20:00 ( 2515 XOOPS__READS )

Przyczyną wystąpienia zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego mogą być intensywne i skoncentrowane opady deszczu bądź nagły spływ wód roztopowych spotęgowany przez zatory lodowe. Powyższe zjawiska mogą powodować podwyższenie stanu wód w rowach i kanałach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk, pastwisk).
Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja urządzeń wodnych. Wychodząc naprzeciw tym ważnym zadaniom Powiat Gnieźnieński jako drugi z powiatów w Wielkopolsce od 2007 r. dofinansowuje do 50 % prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonanych przez spółki wodne. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych.

Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które zrzeszają osoby fizyczne i prawne oraz mają na celu zaspokojenie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Zadaniem spółki wodnej jest:

  • wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych;
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach jej działania;
  • udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.
Spółka wodna składa do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wniosek wraz z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych.
Zgodnie z przyjętym regulaminem, z dofinansowania prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych mogą korzystać te spółki wodne, które posiadają:
  • zatwierdzony przez Starostę Gnieźnieńskiego aktualny statut spółki,
  • ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie niższą niż 55 %,
  • wysokość składki rocznej od jednego hektara zmeliorowanej powierzchni niższą niż 12 zł/ha,
  • zabezpieczone przez wnioskodawcę na prace konserwacyjne środki własne.
Wysokość dofinansowania przez Powiat nie może przekroczyć 50% kosztorysowej wartości całości robót.

W latach 2007-2010 wykonano łącznie ok. 72 km konserwacji rowów melioracyjnych.

W 2007 r. prace melioracyjne wykonano na długości 340 mb, w 2008 r. na długości 18 243 mb, a w 2009 r. – 26 410 mb. W 2010 r. dofinansowanie zostało przyznane wszystkim spółkom wodnym, które złożyły wnioski. W budżecie na to działanie zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 zł. W 2010 r. dokonano odbioru konserwacji rowów na długości 27 005 mb.

Prace te wpływają na poprawę sprawności urządzeń melioracyjnych i kształtują racjonalną gospodarkę wodną w naszym Powiecie, co sprzyja ochronie przeciwpowodziowej. To innowacyjne zadanie cieszy się dużym zainteresowaniem spółek wodnych oraz spotyka się z aprobatą mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

Powiat Gnieźnieński współdziała w tym zakresie również z gminami oraz Urzędem Marszałkowskim.

Mając na uwadze ochronę użytków rolnych przed powodzią i regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, Powiat Gnieźnieński planuje kontynuować dofinansowanie prac konserwacyjnych i pomoc spółkom wodnym, zachęcając do dalszej współpracy również gminy.


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail