top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Ochrona Jerzyka
2010/8/27 16:51:00 ( 3693 odsłon )

Jerzyki (Apus apus) to smukłe, jednolicie czarne ptaki, z długimi, sierpowatymi skrzydłami i wciętym ogonem. Swoim lotem i sylwetką bardzo przypominają jaskółki. Jerzyki to podniebni akrobaci, latają bardzo szybko i zwinnie. Większość życia spędzają w powietrzu. W locie zdobywają pokarm, piją wodę, odpoczywają, śpią i zbierają materiał na gniazdo.
Ich nogi są małe i zupełnie nie przystosowane do chodzenia, dlatego też jerzyki nie siadają na ziemi o czym można wywnioskować z nazwy łacińskiej Apus apus, która znaczy „pozbawiony stóp”. Ich bardzo krótkie nogi służą jedynie do łapania się murów lub skał. Ulubionym miejscem na założenie gniazda i wychowanie piskląt są stropodachy budynków, nisze pod dachówkami, szczeliny powstałe między płytami w budynkach mieszkalnych oraz budowlach przemysłowych. Obecność jerzyka jest korzystna, ponieważ przyczynia się do zmniejszania liczebności uciążliwych dla nas owadów takich jak komary, muchy, meszki i pluskwy.

W Polsce jerzyki objęte są ochroną gatunkową ścisłą na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). Od kilku lat obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Wśród przyczyn wymienia się przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz zastępowanie starych budynków nowymi. Powoduje to utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków. Gatunek ten oraz jego siedliska, gniazda i lęgi podlegają także ochronie na europejskim terytorium Państw Członkowskich zgodnie z art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Jeżeli prace remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk gniazd lub jaj, a także płoszenia lub niepokojenia ptaków objętych ochroną prowadzone są bez zezwoleń właściwych organów naruszają one zakazy wymienione w w/w aktach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym

Mając na uwadze powyższe sposoby ochrony gatunków dziko występujących, w tym osobników jerzyka polegają m.in. na dostosowaniu terminów i sposobów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgów, rozrodu i hibernacji, ale także wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych i edukacji społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i metod ich ochrony.

Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termo modernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków chronionych w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień jerzyka podczas prac budowlanych. W sytuacji gdy zniszczenie schronień jerzyka podczas prac budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić temu gatunkowi zastępcze miejsca lęgowe. Podczas remontu lub termomodernizacji budynku wskazanym jest zawieszenie budek lęgowych dla tych ptaków w miejscach, gdzie miały swoje lęgi. Za niszczenie siedlisk jerzyków uznać można również montowanie kratek w otworach wentylacyjnych budynków, uniemożliwiając tym samym ptakom powrót do miejsc lęgowych, z których korzystały w poprzednich latach.

Zawieszenie budek lęgowych nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania zezwoleń właściwych organów.

Opisane działania mające na celu zapobiegnięcie zmniejszaniu się populacji jerzyka ukazują troskę i dbałość o przyrodę oraz właściwe stosowanie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*