Zmiany w Ustawie Prawo wodne

Data 2011/6/10 14:43:00 | Temat: 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informuje, że dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 roku dotycząca zarzadzania jakością wody w kąpieliskach nałożyła na Państwa członkowskie UE obowiązek wdrożenia jej przepisów do praw krajowych.
Na tej podstawie w dniu 4 marca 2010 roku zmianie uległa ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2010 nr 44, poz. 253). Wraz z jej nowelizacją zmieniły się prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania kąpielisk. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska zobowiązana jest do przekazania prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk do grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Zapisy te weszły w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.

Wniosek musi zawierać:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora,
  2. Lokalizację planowanego kąpieliska oraz adres i nazwę,
  3. Długość linii brzegowej kąpieliska,
  4. Przewidywaną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska,
  5. Termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
  6. Opis infrastruktury kąpieliska,
Do wniosku należy dołączyć:
  1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego- kąpieliska. Organem kompetentnym do wydania stosownej decyzji jest Starosta.
  2. Informacje dotyczące: aktualny profil wody, status kąpieliska w poprzednim sezonie, sposób gospodarowania odpadami, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania oraz ocenę jakości wody i klasyfikacji wody w kąpielisku w poprzednim sezonie.
Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=149&topicid=1