top
Menu

Do zadań Geologa Powiatowego należy w szczególności:
 1. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.
 2. Wyznaczanie terenów i obszarów górniczych dla  kopalin  na obszarze do 2 ha.
 3. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez Przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji.
 4. Kontrola opłat eksploatacyjnych naliczanych i wnoszonych przez Przedsiębiorców prowadzących eksploatację kopalin oraz ustalanie opłat w razie niedopełnienia przez Przedsiębiorców obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub nie złożenia informacji, albo złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia.
 5. Ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej, prowadzącemu działalność polegającą na wydobywaniu kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
 6. Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem robót geologicznych – wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
 7. Nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych; zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich.
 8. Gromadzenie i archiwizowanie danych geologicznych.
 9. Udzielanie informacji geologicznej.
 10. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji oraz decyzji o cofnięciu koncesji.


Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej spełniający wymagania   określone w art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  ( Dz. U. z 2014r., poz. 613),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie przez Starostę Gnieźnieńskiego decyzji administracyjnej – koncesji na wydobywanie kopalin, po uzgodnieniu przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa. Uzgodnienie z administracją lokalną następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. O wszczęciu i kolejnych etapach postępowania wnioskodawca jest informowany listem poleconym.
Termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy

Jednostka odpowiedzialna: Geolog Powiatowy, pokój nr 2.17.

Osoba kontaktowa:
Beata Kamińska - tel. 61 424 07 36
beata.kaminska@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2014r. , poz. 613 ),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm. ),

Wgląd/Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w powiatowym archiwum geologicznym

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wgląd lub udostępnienie zawierający dane określone w par. 9, ust. 2  Rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej( Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1657 ):

- dane zainteresowanego podmiotu;

- nazwę dokumentu, zbioru danych lub informacje zawarte w metryce próbki, której dotyczy wniosek;

- sposób udostępnienia informacji geologicznej;

- cel wykorzystania informacji geologicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Zgoda na nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej - wgląd lub udostępnienie.

Jednostka odpowiedzialna: Geolog Powiatowy, pokój nr 2.17.

Osoba kontaktowa: 
Beata Kamińska - tel. 61 424 07 36
beata.kaminska@powiat-gniezno.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2014r., poz. 613 ),
Rozporządzenie  z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej ( Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1657 ).

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Wymagane dokumenty
Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, spełniającego wymagania określone w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  ( Dz. U. z  2014r., poz. 613 ) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  ( Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696).
Załączniki:

 • projekt robót geologicznych-2 egzemplarze
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna: Geolog Powiatowy, pokój nr 2.17.

Osoba kontaktowa:
Beata Kamińska - tel. 61 424 07 36
beata.kaminska@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2014r., poz. 613),
Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  ( Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696).

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej.
 • Załącznik: dokumentacje (4 egz.) w postaci papierowej i w wersji elektronicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie przez Starostę Gnieźnieńskiego decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej (geologicznej złóż kopali, hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej). 

Termin załatwienia: dwa miesiące.

Jednostka odpowiedzialna: Geolog Powiatowy, pokój nr 2.17.

Osoba kontaktowa: 
Beata Kamińska - tel. 61 424 07 36
beata.kaminska@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
 Od tej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 613 ),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny ( Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1712 ),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geoloczno - inżynierskiej  ( Dz. U. z 2014, poz. 596 ).
 


Jak załatwić sprawę związaną z geologią
Imiê
Nazwisko
Firma
Email
Numer telefonu
Telefon komórkowy
Pytanie dotyczące Wydziału
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*