*
top
Menu

Jak zarejestrować zwierzę z gatunku zagrożonego wyginęciem?

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się
rejestracją zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej tzw. CITES

oraz

 • popularyzacją ochrony przyrody,
 • wyrażaniem zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
 • pełnienie kompleksowej i doraźnej ochrony przyrody w powiecie.


 
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody , obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Rejestracji podlegają m.in.: papugi (wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu, itp.; z wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandretty obrożnej, pozostałe gatunki papug są chronione i wymagają rejestracji), żółwie (m.in. żółw stepowy, żółw iberyjski, żółw grecki), węże boa i pytony, legwany, warany, wszystkie kameleony, skorpiony, pająki ptaszniki, a także wiele innych gatunków zwierząt. Dokładne informacje na temat rejestracji zwierząt egzotycznych oraz lista gatunków podlegających rejestracji znajduje się w tym rozporządzeniu.
 
 Wymóg rozeznania się, czy nabywany okaz objęty jest obowiązkiem rejestracji ciąży na kupującym
 
 Wymagane dokumenty:
  • wniosek,  (druk do pobrania TUTAJ lub w pokoju nr 2.21 Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Pawła II 9/10)
 • kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia  do kraju lub zezwolenie na pozyskanie lub dokument wydany przez  powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub
 • kserokopia dokumentu rejestracyjnego poprzedniego właściciela,
 • kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia,
 • dowód uiszczenia opłaty.
Opłaty:
 Na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635)
oraz części I ust. 19 załącznika do ustawy – dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie (punkt kasowy znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Gniezna przy ul. Lecha 6)

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w  Sekretariacie Starostwa - ul. Jana Pawła II 9/10. Godziny pracy :od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
Termin załatwienia sprawy:
Do 3 dni, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.21
Osoba kontaktowa – Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Gnieźnieńskiego.
Podstawa prawna:
 
 • art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880),*
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie komisji (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi - w którym można odnaleźć listę gatunków jakie należy rejestrować

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na : www.mos.gov.pl/cites-ma/ 


Wyślij pytanie dotyczące rejestracji gatunków chronionych
Tutaj wpisz pytanie/ sugestiê
Imiê
Nazwisko
Firma
Miejscowość
Email
Numer telefonu
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail