top
Menu

Gospodarka wodno-ściekowa.


Wydawanie zaświadczeń na rejestrację sprzętu pływającego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zarejestrowanie łodzi (do pobrania TUTAJ lub w pok. nr 2.21)
Do wglądu dowód osobisty, karta wędkarska
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. , Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)

Wydawanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (do pobrania TUTAJ lub w pok. nr 2.21)
Zaświadczenie o zdanym egzaminie
Zdjęcie legitymacyjne
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego nr 8310204115 0000 9802 00040287.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. , Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)

Zatwierdzanie statutu spółki wodnej w drodze decyzji

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej
Projekt statutu spółki wodnej
Prawomocna uchwała Walnego Zgromadzenia o uchwaleniu statutu
Wykaz członków spółki wodnej, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dodatkowe informacje:
Zarząd spółki wodnej zgłasza utworzenie spółki w celu wpisania do katastru wodnego , w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska  pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm.).  

Decyzja uchylająca sprzeczne z prawem lub statutem uchwały organów spółki

Wymagane dokumenty:
Uchwała spółki wodnej potwierdzona za zgodność lub oryginał.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm,). 

Wydawanie decyzji dla osób fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki wodnej a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, co do wysokości i rodzaju świadczenia rzecz spółki

Wymagane dokumenty:
Wniosek spółki wodnej
Mapa ewidencyjna wraz z naniesionymi urządzeniami melioracji szczegółowych
Podanie korzyści odnoszonych z urządzeń spółki
Podanie obowiązującej składki.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm.).  

 


Wyślij pytanie dotyczące gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego
Tutaj wpisz pytanie/ sugestiê
Imiê
Nazwisko
Firma
Miejscowość
Email
Numer telefonu
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*