*
top
Menu

Gospodarka wodno-ściekowa.

     Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informuje, że dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 roku dotycząca zarzadzania jakością wody w kąpieliskach nałożyła na Państwa członkowskie UE obowiązek wdrożenia jej przepisów do praw krajowych.

     Na tej podstawie w dniu 4 marca 2010 roku zmianie uległa ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Wraz z jej nowelizacją zmieniły się prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania kąpielisk. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska zobowiązana jest do przekazania prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk do grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Zapisy te weszły w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.

Wniosek musi zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora,
Lokalizację planowanego kąpieliska oraz adres i nazwę,
Długość linii brzegowej kąpieliska,
Przewidywaną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska,
Termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
Opis infrastruktury kąpieliska,

Do wniosku należy dołączyć:
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego- kąpieliska.

Organem kompetentnym do wydania stosownej decyzji jest Starosta. Informacje dotyczące: aktualny profil wody, status kąpieliska w poprzednim sezonie, sposób gospodarowania odpadami, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania oraz ocenę jakości wody i klasyfikacji wody w kąpielisku w poprzednim sezonie.

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:

 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • wprowadzanie do wód substancji hamujących rozwój glonów,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych,
 • regulacje wód,
 • szczególne korzystanie z wód w tym m.in. na:
 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • wykonanie urządzeń wodnych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego spełniający wymogi określone w art. 131 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469; ze zm.)

Załączniki:

 • Operat wodnoprawny (minimum 2 egz. w formie opisowej i  1  egzemplarz w wersji elektronicznej),
 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • Dokumentacja hydrologiczna (1egz.) w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
 • Projekt instrukcji gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,
 • Zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego,
 • Uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnoprawnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 • Oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzenie za zgodność z oryginałem,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Decyzja lokalizacyjna lub Decyzja o warunkach zabudowy (na podstawie odrębnych przepisów w przypadku na wykonanie urzadzenia wodnego),
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (na podstawie odrębnych przepisów w przypadku na wykonanie urzadzenia wodnego).

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (do pobrania TUTAJ lub w pok. nr 2.18, 2.21), w którym należy podać, o jaki rodzaj pozwolenia się wnioskuje i na jaki okres ma ono być wydane.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 217 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 2.18, 2.21

Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
Adela Kiszkarewicz - tel. 61424 07 48

Tryb odwoławczy: Organem odwoławczym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji- 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 469; ze zm.).  

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych:

 • kąpieliska, pomosty,
 • stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
 • budowle piętrzące, kanały, rowy.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego spełniający wymogi określone w art. 131 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 469; ze zm.),

Załączniki:

 • Operat wodnoprawny (minimum 2 egz. w formie opisowej i  1  egzemplarz w wersji elektronicznej),
 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • Uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnoprawnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana,
 • Oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzenie za zgodność z oryginałem,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (do pobrania TUTAJ lub w pok. nr 2.18, 2.21).

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 217 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 2.18, 2.21.


Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48

Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji- 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm.).  
 

Wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego:

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego
Załączniki:

 • Operat wodnoprawny (minimum 2 egz. w formie opisowej i  1  egzemplarz w wersji elektronicznej),
 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • Uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnoprawnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana,
 • Oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzenie za zgodność z oryginałem,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego (do pobrania TUTAJ lub w pok. nr 2.18, 2.21).

Opłaty:

Wydanie decyzji legalizującej urządzenie wodne podlega opłacie skarbowej w wysokości 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, tj.: 10 x 217 zł = 2170 zł. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 2.18, 2.21.


Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48

Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji- 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm.).  
 

Ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzeń wodnych

Wymagane dokumenty:
Wniosek właściciela urządzeń wodnych o ustalenie i podział kosztów utrzymania tych urządzeń.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 2.17


Osoba kontaktowa: Beata Kamińska - tel. 61 424 07 36
beata.kaminska@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji- 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469 ).  

Wydawanie zaświadczeń na rejestrację sprzętu pływającego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zarejestrowanie łodzi (do pobrania TUTAJ lub w pok. nr 2.21)
Do wglądu dowód osobisty, karta wędkarska
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. , Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)

Wydawanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (do pobrania TUTAJ lub w pok. nr 2.21)
Zaświadczenie o zdanym egzaminie
Zdjęcie legitymacyjne
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego nr 8310204115 0000 9802 00040287.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. , Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)

Zatwierdzanie statutu spółki wodnej w drodze decyzji

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej
Projekt statutu spółki wodnej
Prawomocna uchwała Walnego Zgromadzenia o uchwaleniu statutu
Wykaz członków spółki wodnej, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dodatkowe informacje:
Zarząd spółki wodnej zgłasza utworzenie spółki w celu wpisania do katastru wodnego , w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska  pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm.).  

Decyzja uchylająca sprzeczne z prawem lub statutem uchwały organów spółki

Wymagane dokumenty:
Uchwała spółki wodnej potwierdzona za zgodność lub oryginał.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm,). 

Wydawanie decyzji dla osób fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki wodnej a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, co do wysokości i rodzaju świadczenia rzecz spółki

Wymagane dokumenty:
Wniosek spółki wodnej
Mapa ewidencyjna wraz z naniesionymi urządzeniami melioracji szczegółowych
Podanie korzyści odnoszonych z urządzeń spółki
Podanie obowiązującej składki.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Adela Kiszkarewicz - tel. 61 424 07 48
srodowisko@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 469; ze zm.).  

 


Wyślij pytanie dotyczące gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego
Tutaj wpisz pytanie/ sugestiê
Imiê
Nazwisko
Firma
Miejscowość
Email
Numer telefonu
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego...
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail