top
Menu
 Wnioski do pobrania
 • Informacja o zawartości wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o zezwolenie na  przetwarzanie odpadów do pobrania
 • Wniosek o zezwolenie na  zbieranie odpadów do pobrania
 • Wniosek o wydanie Karty wędkarskiej (łowiectwa podwodnego) do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o rejestrację łodzi/pontonu do pobrania TUTAJ 
 • Wniosek o zarejestrowanie zwierząt objętych ochroną do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o zgłoszenie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów do pobrania TUTAJ
 • Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach TUTAJ
 • Oświadczenie, że planowane zamierzenie jest zgodne z warunkami korzystania z wód regionu wodnego do pobrania TUTAJ

Likwidacja wyrobów  zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 r.

 • Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, Miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018 do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest do pobrania TUTAJ

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ

 • Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie do pobrania TUTAJ

 • Umowa pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą w sprawie wsparcia, które stanowi pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym do pobrania TUTAJ
 • Protokół odbioru do pobrania TUTAJ

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.


 

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel.: 61-424-07-06, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym, którym jest Pan Łukasz Gąsiorek reprezentujący spółkę Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o, wyznaczony jako osoba kontaktowa, z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Gnieźnieńskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem Starosta Gnieźnieński.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Informacja dot. ważności decyzji w zakresie gospodarowania odpadami

Ministerstwo Środowiska od wielu miesięcy przypominało, że z dniem 23 stycznia 2015 r. utracą ważność stare decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r., a resort nie przewiduje wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji. W ostatniej chwili wprowadzono jednak w ustawie o odpadach zmiany, które wydłużają o rok ważność ww. decyzji.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informuje, iż zgodnie z nowym brzmieniem art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122)) zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z tym do 23 stycznia 2016 r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*