*
top
Menu
 Wnioski do pobrania
 • Informacja o zawartości wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów do pobrania TUTAJ
 • Informacja o zawartości wniosku o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o zezwolenie na  przetwarzanie odpadów do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o zezwolenie na  zbieranie odpadów do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o wydanie Karty wędkarskiej (łowiectwa podwodnego) do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o rejestrację łodzi/pontonu do pobrania TUTAJ 
 • Wniosek o zarejestrowanie zwierząt objętych ochroną do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o zgłoszenie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza do pobrania TUTAJ
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów do pobrania TUTAJ
 • Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach TUTAJ
 • Oświadczenie, że planowane zamierzenie jest zgodne z warunkami korzystania z wód regionu wodnego do pobrania TUTAJ

Informacja dot. ważności decyzji w zakresie gospodarowania odpadami

Ministerstwo Środowiska od wielu miesięcy przypominało, że z dniem 23 stycznia 2015 r. utracą ważność stare decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r., a resort nie przewiduje wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji. W ostatniej chwili wprowadzono jednak w ustawie o odpadach zmiany, które wydłużają o rok ważność ww. decyzji.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informuje, iż zgodnie z nowym brzmieniem art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122)) zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z tym do 23 stycznia 2016 r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail