top
Menu
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego.

Cele edukacji ekologicznej skupiają się na poznawaniu sposobów i formowaniu pozytywnych postaw wobec przyrody oraz ugruntowaniu wiadomości z zakresu racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów z uwzględnieniem zasad ekorozwoju.

Konieczność działań w zakresie edukacji ekologicznej wynika z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Dział VIII art.77-80c - Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama.

Do głównych kierunków działań realizowanych w ramach przedmiotowego zadania zalicza się:
 • propagowanie idei ekologicznych;
 •  informowanie mieszkańców o osiągnięciach, innowacjach i podejmowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska;
 • wspieranie inicjatyw i realizacja treści ekologicznych;
 • kształcenie umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych;
 • zdolność oceny niewłaściwego zachowania się wobec przyrody i sposobów reagowania na nie;
 • formowanie i wzmacnianie pozytywnych postaw wobec ekologii.
Treści ekologiczne realizowane przez Powiat Gnieźnieński obejmują:
 • organizowanie prelekcji, szkoleń, konferencji, konkursów w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu;
 • przygotowywanie i organizowanie akcji ekologicznych, konkursów promujących racjonalną gospodarkę odpadami;
 • współorganizowanie Powiatowych Konkursów Ekologicznych skierowanych do dzieci i do młodzieży
 • organizowanie konferencji i spotkań z zakresu organizmów genetycznie modyfikowanych i rolnictwa ekologicznego;
 • przygotowywanie warsztatów, szkoleń i konkursów dla rolników z terenu powiatu gnieźnieńskiego;
 • współdziałanie i współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Edukacja ekologiczna skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz młodzieży.
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*