top
Menu

POWIATOWY PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO


UWAGA! Jeżeli bierzesz udział w programie usuwania azbestu,  to przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dopełnić formalności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

     

Bliższe informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub pod nr tel. 61 424 07 48 oraz w gminach Powiatu Gnieźnieńskiego.
Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr XIX/201/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zatwierdziła Powiatowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Powiatowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Gnieźnieńskiego zwany dalej „Programem” określa działania mające na celu eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gnieźnieńskiego poprzez następujące zadania szczegółowe:
 • przybliżenie mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego zagrożeń spowodowanych użytkowaniem wyrobów zawierających azbest,
 • przedstawienie i omówienie przepisów i procedur związanych z bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
 • wskazanie kierunków działań, które należy podjąć aby wyeliminować wyroby zawierające azbest, przedstawienie harmonogramu tych działań.

Powiatowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Rada Ministrów Uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. przyjęła nowy program wieloletni pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, który utrzymuje cele przyjęte przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski tj.:
 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Przedmiotowy program określa również nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na:
 • zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
 • uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,
 • poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.
Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną w gminach na terenie naszego Powiatu znajduje się 40.256,22 Mg materiałów zawierających azbest tj. 2 368 012,83 m2. Przyjmując średni koszt unieszkodliwienia (zdjęcie z dachu, pakowanie, transport i unieszkodliwienie przez składowanie) 1 m2 eternitu, wynoszący na dzień dzisiejszy 25PLN, całkowity koszt usunięcia zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budowlach wyniósłby 59 200 321 PLN.
Powiat Gnieźnieński jako jeden z pierwszych powiatów w Wielkopolsce realizuje i koordynuje usuwanie azbestu od 2008 r. wspólnie z Miastem Gniezno, gminami Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Na potrzeby realizacji zadania co roku opracowywany jest regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. Regulamin zawiera: wielkość zadeklarowanych środków z podziałem na poszczególne gminy, wykaz wnioskodawców uprawnionych do korzystania ze środków, zasady udzielania finansowania, postępowanie po wpłynięciu wniosku oraz zasady gospodarowania środkami.
W 2008 r. i 2009 r. dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, demontażu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane było w wysokości 80 % całościowych kosztów tych działań, przy 20% udziale własnym Wnioskodawcy.
Od 2010 r., aby zwiększyć zainteresowanie akcją i zachęcić mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane jest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania nie przekroczy 15 000 zł, natomiast od 2014 r. nie może przekroczyć 20 000 zł.  Maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania określana jest w  regulaminie udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia. 
Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i/lub elewacji, a mianowicie: usuwanie tj. rozbiórka (demontaż) elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. przygotowanie do transportu, zafoliowanie i przekazanie na składowisko odpadów posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie.


Środki na finansowanie zadania mogą być przekazywane:

 • właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości,
 • użytkownikom wieczystym lub współużytkownikom wieczystym nieruchomości na pisemny wniosek złożony przez Wnioskodawcę we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy.

Łącznie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego usunięto od 2008 roku ponad 5 700  Mg płyt eternitowych.

Powiat Gnieźnieński będzie się ubiegał o środki zewnętrzne na dalszą realizację zadania.

Liczymy, że również i Gminy chętnie przyłączą się do dalszych etapów realizacji usuwania azbestu i przeznaczą środki na ten cel.

Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: "Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego  wraz z załącznikami" na rok 2018 dostępny jest w zakładce "Wnioski do pobrania".

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.


Wyślij pytanie dotyczące usuwania azbestu
Imiê
Nazwisko
Firma
Email
Numer telefonu
Telefon komórkowy
Pytanie dotyczące Wydziału
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*