top
Menu

Rejestr osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi - więcej informacji do pobrania  TUTAJ

Przedsięwzięcie pn. „Rejestr osuwisk na obszarze Powiatu Gnieźnieńskiego dla potrzeb programu monitoringu terenów zagrożonych i terenów, na których ruchy masowe występują” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. www.wfosgw.poznan.pl

Treść Uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotycząca ochrony środowiska do pobrania TUTAJ

Programy Ochrony Środowiska

Programy ochrony środowiska zostały przygotowane i uchwalone na podstawie art. 17 ustawy - Prawo ochrony środowiska*.

Są one przygotowane zgodnie z Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, przygotowanymi przez Ministerstwo Środowiska.

Powiatowy program ochrony środowiska, Gminne programy ochrony środowiska

Regionalne i lokalne programy ochrony środowiska powinny być zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa.

Cele polityki ekologicznej państwa w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych dotyczą:

  • racjonalizacji zużycia wody: 50% zmniejszenie wodochłonności w stosunku do roku 1990, w przeliczeniu na jednostkę PKB,
  • zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji: 50% redukcja w stosunku do roku 1990 w przeliczeniu na jednostkę PKB,
  • zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: zmniejszenie zużycia energii o 25% w stosunku do 2000 roku, w przeliczeniu na jednostkę PKB, podwojenie (w odniesieniu do 2000 roku) produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
  • ochrony gleb przed degradacją powodowaną niewłaściwą agrotechniką, negatywnym oddziaływaniem transportu i przemysłu, rekultywacji gleb zdegradowanych,
  • wzbogacania i racjonalnej eksploatacji zasobów leśnych: renaturalizacji obszarów leśnych, poprawy stanu zdrowotnego lasów, ochrony przed pożarami, zwiększenie lesistości kraju,
  • ochrony zasobów kopalin: poszukiwania substytutów kopalin, zwiększenie efektywności wykorzystania, prac poszukiwawczych, ograniczenia naruszeń środowiska.
Cele polityki ekologicznej państwa w zakresie jakości środowiska dotyczą obszarów gospodarowania odpadami, stosunków wodnych i jakości wód, jakości powietrza, zmian klimatu, stresu miejskiego, hałasu i promieniowania, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Poniżej przedstawiono przygotowane i uchwalone programy ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim:

Powiatowy program ochrony środowiska powiatu Gnieźnie nskiego powinien być spójny z Programem Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010
*) Klikając na link zostaniecie Państwo przekierowani do odpowiedniego aktu prawnego, znajdującego się w internetowym systemie aktów prawnych (ISAP). Jest on dostępnego na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl. ISAP nie jest jednak źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Nie zezwala się na komercyjne używanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie danych znajdujących się w bazie danych ISAP.

Wyślij pytanie dotyczące Programów Ochrony Środowiska
Imiê
Nazwisko
Firma
Email
Numer telefonu
Telefon komórkowy
Pytanie dotyczące Wydziału
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*