top
Menu

Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. : „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”

zrealizowano przy wsparciu finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu


Ochrona roślin – wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:
Wniosek właściciela nieruchomości lub posiadacza nieruchomości z dołączoną zgodą właściciela terenu.
Wniosek powinien spełniać wymagania art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 627 ze zm.) (wniosek do pobrania TUTAJ lub w p. 2.19)
Załączniki:

 • Tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa/krzewy.
 • Mapka sytuacyjna, z zaznaczonymi wszystkimi drzewami/krzewami znajdującymi się na działce oraz drzewami/krzewami planowanymi do usunięcia.
 • Aktualne fotografie drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz ich najbliższego otoczenia (w miarę możliwości).

Opłaty:
Zwolnienie z opłat zgodnie z treścią części III ust. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.19.

Osoba kontaktowa:
Marek Nowowiejski p. 2.19
e-mail: marek.nowowiejski@powiat-gniezno.pl
Joanna Andrzejaszek p. 2.19
e-mail: joanna.wlodarczyk@powiat-gniezno.pl
tel.: 61 424 07 34

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 627 ze zm.)

Dodatkowe informacje:
Opłata za wycinkę drzew/krzewów naliczana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306)
Zezwolenie na wycinkę drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek właściciela lasu wraz z uzasadnieniem.
 • Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zmiany.
 • Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.
 • W przypadkach określonych w przepisach § 3 ust. 1 pkt. 86 i 87 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) powyższe zamierzenie może wymagać przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezno lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Gnieźnie: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.19.

Osoba kontaktowa:
Marek Nowowiejski p. 2.19

e-mail: marek.nowowiejski@powiat-gniezno.pl
Joanna Andrzejaszek p. 2.19
e-mail: joanna.wlodarczyk@powiat-gniezno.pl
tel.: 61 424 07 38

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 13 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, ze zm.)

Dodatkowe informacje:
Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:

 • Określenie powierzchni i opis lasu.
 • Szczegółowe uzasadnienie dotyczące celów uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru, w tym również skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne.
 • Kopię mapy przeglądowej z zaznaczonymi granicami lasu.
 • Opinia Rady Gminy.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezno lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Gnieźnie: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.19.

Osoba kontaktowa:
Marek Nowowiejski p. 2.19
e-mail: marek.nowowiejski@powiat-gniezno.pl
Joanna Andrzejaszek p. 2.19
e-mail: joanna.wlodarczyk@powiat-gniezno.pl
tel.: 61 424 07 34

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 459, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. z 1992 r. nr 67 poz. 337)

Dodatkowe informacje:
Organ w określonym stanie faktycznym ma prawo wyboru jednego z wariantów rozstrzygnięcia.

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia;
 • pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika;


Opłaty:
17 zł za wydanie zaświadczenia
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa
 należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miejskiego  w Gnieźnie: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.


Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.21.

Osoba kontaktowa:
Marika Śmielecka p. 2.21
e-mail: marika.smielecka@powiat-gniezno.pl
Adela Kiszkarewicz p. 2.21
e-mail: adela.kiszkarewicz@powiat-gniezno.pl
Beata Małolepsza-Wesołowska p. 2.21
e-mail: beata.malolepsza@powiat-gniezno.pl

tel.: 61 424 07 34
 

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.


Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23;  ze zm.)
2.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 783; ze zm.).


Zgoda na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek właściciela lasu wraz z uzasadnieniem.
 • Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zmiany.
 • Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezno lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Gnieźnie: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska,  pokój nr 2.19.

Osoba kontaktowa:
Marek Nowowiejski p. 2.19
e-mail: marek.nowowiejski@powiat-gniezno.pl
Joanna Andrzejaszek p. 2.19
e-mail: joanna.wlodarczyk@powiat-gniezno.pl
tel.:61 424 07 34

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, ze zm.)

Dodatkowe informacje:
Decyzja wydawana jest tylko i wyłącznie w przypadkach losowych (np. właścicielowi lasu spalił się dom czy zabudowania gospodarcze i chce pozyskać drewno w celu odbudowy).

Nadzór nad administrowaniem łowiectwem

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstrzał redukcyjny w oparciu o art. 45 Ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226, ze zm.) wraz z uzasadnieniem.
 • Opinia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 82 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezno lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Gnieźnie: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.19.

Osoba kontaktowa:
Marek Nowowiejski p. 2.19
e-mail: marek.nowowiejski@powiat-gniezno.pl
Joanna Andrzejaszek p. 2.19
e-mail: joanna.wlodarczyk@powiat-gniezno.pl
tel.:61 424 07 34

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 45 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.)

Dodatkowe informacje:
Decyzję wydaje się w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.

Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie.

Opłaty:
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

PKO BP I Oddz. Gniezno nr konta: 83102041150000980200040287

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku . Termin może być przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy, w tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
Dokumenty , o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 2.21.

Osoba kontaktowa:
Adela Kiszkarewicz p. 2.21
e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl
tel.: 61 424 07 48
Marika Śmielecka p. 2.21
e-mail: marika.smielecka@powiat-gniezno.pl
tel.: 61 424 07 48

Podstawa prawna:
Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) . Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za wpis do rejestru.
  Załączniki
  • Kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  • Kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo kserokopia dokumentu rejestracyjnego poprzedniego właściciela z odpowiednią adnotacją, albo kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 26 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezno lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Gnieźnie: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; ze zm.)
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku, który powstaje z dniem nabycia lub zbycia.
Wydanie zaświadczenia w terminie najpóźniej 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.21.

Osoba kontaktowa:
Adela Kiszkarewicz p. 2.21
e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl
tel.: 61 424 07 48
Marika Śmielecka p. 2.21
e-mail: marika.smielecka@powiat-gniezno.pl
tel.: 61 424 07 48

Podstawa prawna:

Art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2013 r.  poz. 627 ze zm.)


Wyślij pytanie dotyczącewycinki dzrzew, gospodarki leśnej i łowiectwa
Tutaj wpisz pytanie/ sugestiê
Imiê
Nazwisko
Firma
Miejscowość
Email
Numer telefonu
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*