top
Menu

Gospodarka odpadami

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg w ciągu roku odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów spełniający wymagania określone w art. 184  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232.).
 • Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca magazynowania odpadów.
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

Opłaty:
Zgodnie z częścią III ust. 40 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi:

 1. od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2 011 zł,
 2. od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Beata Małolepsza - Wesołowska  - tel. 61 424 07 48 Joanna Andrzejaszek - tel. 61 424 07 34
beata.malolepsza@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1232  ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  z 2001r., Nr 112, poz. 1206).

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek spełniający wymagania art. 42 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21)
 • Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca magazynowania odpadów.
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Beata Małolepsza  - Wesołowska - tel. 61 424 07 48 Joanna Andrzejaszek - tel. 61 424 07 34
beata.malolepsza@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014  r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  z 2014r., poz. 1923).

Wydawanie zezwoleń na  transport odpadów

Wymagane dokumenty:

 • Pismo przewodnie + wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów sporządzony zgodnie z zapisem art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243; ze zm.) w związku z art. 233 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
 • Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna Nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Beata Małolepsza - tel. 61 424 07 48  Joanna Andrzejaszek - tel. 61 424 07 34
beata.malolepsza@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243; ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

Przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru dotyczącego posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Dokonywanie wykreślenia podmiotów z prowadzonego z rejestru w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów sporządzony zgodnie z wymogami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1734).
 • Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.21.
Osoba kontaktowa: Beata Małolepsza - tel. 61 424 07 48 Joanna Andrzejaszek - tel. 61 424 07 34
beata.malolepsza@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji dotyczącej wykreślenia podmiotu z prowadzonego rejestru służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243; ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności wraz ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154; ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania oraz sposobu rejestracji (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1734).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  z 2014r., poz. 1923).

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek spełniający wymagania art. 42. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 21).
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składany przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - powinien dodatkowo spełniać wymagania określone w art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1162 ze zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214 poz. 1806 ze zmianami w Dz. U. z 2007r., Nr 128 poz. 893).
 • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu).
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana,
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa).
 • Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca magazynowania odpadów.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska Powiatowego w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno

II piętro pokój nr 2.19, 2.21

Godziny przyjęć klientów:

Pn-Pt 7:30 -15:30

Termin załątwienia sprawy

W drodze decyzji administracyjnej.Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoby odpowiedzialne

Joanna Andrzejaszek (Inspektor)

tel. 61 424 07 34,

e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl

Beata Małolepsza - Wesołowska (Inspektor),

tel. 61 424 07 48,

e-mail: srodowisko2@powiat-gniezno.pl

e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłaty

Zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów  wynosi 616 zł.

Opłatę skarbową w kwocie 616 zł tytułem: za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie:Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Podstawa prawna

Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2013r., poz.21).

Dodatkowe informacje

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów  jest:

 1.  marszałek województwa:
 1. dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 2. dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 3. dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 1. starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że
 2. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. 1. ustawy o odpadach - z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:

 • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; (w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki zbierania odpadów;
 • posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r., poz.1136 ze zm);
 • władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;

wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.


Wyślij pytanie dotyczące gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów
Tutaj wpisz pytanie/ sugestiê
Imiê
Nazwisko
Firma
Miejscowość
Email
Numer telefonu
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*