top
Menu

Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem

Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza

Udzielanie pozwoleń regulujących stan formalno-prawny podmiotu w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, jaka następuje w związku z eksploatacją instalacji, a także zmiana warunków takich pozwoleń.

Wymagane dokumenty:

 • Pismo przewodnie + studium ( operat ) ochrony powietrza o treści zgodnej z wymogami wskazanymi w art.184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / Dz. U. 2013, poz. 1232/ (wniosek do pobrania TUTAJ w p. 2.18.)
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do instalacji.
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym jako osobny dokument.
 • Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. nr 225, poz. 1635 / opłata za pozwolenie wynosi:

 1. Od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością, z zastrzeżeniem pkt 2–2011 zł.
 2. Od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Gniezna, nr konta 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.18.
Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
jan.benecki@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2013 r. , poz. 1232/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. , poz.1031),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalavcji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546).

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja gazów i pyłów nie wymaga pozwolenia

Przyjęcie ( bądź wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji do ) zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Przyjęcie zgłoszenia reguluje stan formalno-prawny podmiotu w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Wymagane dokumenty:

 • Pismo przewodnie + zgłoszenie instalacji o treści zgodnej z wymogami wskazanymi w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. 2013 r. , poz. 1232/ (wniosek do pobrania TUTAJ w p. 2.18.)
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:
Opłata za przyjecie zgłoszenia instalacji wynosi 120 zł na konto Urzędu Miasta Gniezna nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Informacja o przyjęciu zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.18.
Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
jan.benecki@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 r. , poz. 1232)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 880),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 881).

Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Wymagane dokumenty:

 • Pismo przewodnie + wniosek o udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji o treści zgodnej i wymogami wskazanymi w art. 35 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji / Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695 /.
 • Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Załączenie „planu monitorowania” dla danej instalacji opracowanego zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie monitorowania wielkości emisji substancji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji / Dz. U. z 2008 r. Nr 183, poz.1142/.
 • Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
 • Kserokopię pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza udzielonego dla instalacji, której dotyczy wniosek, jeżeli decyzje te zostały wydane przez inny organ, aniżeli Starosta Gnieźnieński.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. nr 225, poz. 1635 / opłata za zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji wynosi 82 zł na rachunek Urzędu Miasta Gniezna nr konta 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska,  pokój nr 2.18.
Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
jan.benecki@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji /Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695/
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie monitorowania wielkości emisji substancji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji /Dz. U. z 2008 r. Nr 183, poz.1142/
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / Dz.U. 2013 r., poz. 1232/

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja pól elektromagnetycznych nie wymaga pozwolenia

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie instalacji o treści zgodnej z wymogami wskazanymi w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / Dz.U. 2013 r. , poz. 1232./oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne/ Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 879 /.
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 120 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gniezna nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Informacja o przyjęciu zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska,  pokój nr 2.18.
Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
jan.benecki@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji dotyczącej sprzeciwu do złożonego zgłoszenia instalacji, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo ochrony środowiska / Dz.U. 2013 r., poz. 1232/
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia / Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 880 /,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne /Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879/.

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji

Udzielanie pozwoleń zintegrowanych regulujących stan formalno-prawny instalacji w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska oraz środowisko jako całość (tj. emisja gazów i pyłów do powietrza, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów, emisja ścieków, pobór wód itd. ), a także zmiana warunków takich pozwoleń.

Wymagane dokumenty:

 • Pismo przewodnie + opracowanie dotyczące udzielania pozwolenia zintegrowanego o treści zgodnej z wymogami wskazanymi w art.184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / Dz.U. 2013 r. , poz. 1232./.
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do instalacji.
 • Wniosek w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – w dwóch egzemplarzach.
 • Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej oraz wymaganej opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

 Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. nr 225, poz. 1635 / opłata za pozwolenie wynosi:

 1. Od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością, z zastrzeżeniem pkt 2 –2011 zł.
 2. Od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Opłaty dokonuje się na rachunek Urzędu Miasta Gniezna nr konta 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. 

Oprócz tego warunkiem rozpatrzenia wniosku jest obowiązek wniesienia wymaganej opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, z póź. zm./. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od rodzaju instalacji, której dotyczy pozwolenie. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć 3.000 Euro, a jej wysokość oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych / Dz. U. Nr 190 , poz. 1591 /.

Opłatę rejestracyjną wnosi się w złotych stanowiących równowartość należnej kwoty w euro, według średniego kursu złotego do euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia opłaty rejestracyjnej. Opłata stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa – ul. Jana Pawła II 9/10.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna ( na okres do 10 lat ). Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalacje po raz pierwszy lub instalacje po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach, zgodnie z Kpa, do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2.18.
Osoba kontaktowa: Jan Benecki - tel. 61 424 07 38
jan.benecki@powiat-gniezno.pl

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji dotyczącej sprzeciwu do złożonego zgłoszenia instalacji, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo ochrony środowiska /  Dz. U.2013, poz. 1232/,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości / Dz.U. 2014, poz. 1169 /,
Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 ,  poz. 21)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne / Dz. U. z 2012 r.  poz. 145 /,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego / Dz.U. z 2006r. Nr 137 poz. 984 /,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu / Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 /,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu / Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87 /,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalavcji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku / Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 /.
 


Wyślij pytanie dotyczące ochrony powietrza
Tutaj wpisz pytanie/ sugestiê
Imiê
Nazwisko
Firma
Miejscowość
Email
Numer telefonu
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*