top
Menu

Wydział Ochrony Środowiska - zadania

Zakres działania wydziału obejmuje sprawy i zadania związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie ochrony środowiska:

Ochrona powietrza, przed hałasem, w zakresie pól elektromagnetycznych:

 1. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 3. Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
 4. Wydawanie decyzji przenoszących uprawnienia pomiędzy uczestnikami systemu handlu emisjami.
 5. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 6. Przyjmowanie od zarządzającego drogą, linią kolejową fragmentu mapy akustycznej obejmującej powiat gnieźnieński.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oraz wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych.
 8. Nakładanie obowiązków pomiarowych związanych z niektórymi sposobami korzystania ze środowiska.
 9. Wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego oraz decyzji o nałożeniu obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Gospodarka wodno-ściekowa

 1. Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej oraz nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.
 2. Wspieranie zadań sprzyjających ochronie przeciwpowodziowej.

Rybactwo śródlądowe:

 1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 2. Wydawanie zaświadczeń na rejestrację sprzętu pływającego wykorzystywanego do połowu ryb.
 3. Współpraca i prowadzenie spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.
 4. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie odpływów z jezior w celu odłowu węgorza.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ograniczenia lub użytkowania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego.

Gospodarka odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji.
 2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania  odpadów.
 3. Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów i transportujących odpady zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń.
 4. Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
 5. Realizacja zadań powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz koordynowanie akcji na terenie Powiatu.

II. W zakresie leśnictwa:

Gospodarka leśna:

 1. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 2. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów, które nie posiadają planów urządzenia.
 3. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasu i ich zatwierdzanie.
 4. Wydawanie decyzji o uznaniu lasu za las ochronny.
 5. Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących zalesień na gruntach rolnych w ramach ustawowego przeznaczania gruntów rolnych pod zalesienie.
 7. Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek.
 8. Przygotowywanie oceny udatności upraw.
 9. Naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej.

Gospodarka łowiecka:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.
 2. Sporządzanie aneksów do umów dzierżawnych dla kół łowieckich oraz rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami.
 3. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.
 4. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.

Ochrona przyrody:

 1. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin.
 2. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.

III. W zakresie rolnictwa:

 1. Wspieranie środowiska rolniczego, w tym: badania techniczne opryskiwaczy i badania glebowe itp.
 2. Wspieranie w organizacji i działaniach m.in. grup producenckich, kół pszczelarzy oraz współpraca z organizacjami rolniczymi.
 3. Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 4. Wprowadzanie i wdrażanie nowych systemów produkcji w rolnictwie – zasady wzajemnej zgodności cross-compliance.
 5. Promocja rolnictwa powiatu gnieźnieńskiego na targach i  wystawach rolniczych.
 6. Organizacja dożynek powiatowo-gminnych oraz udział w dożynkach wojewódzkich.
 7. Szacowanie strat poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.
 8. Udzielanie i zbieranie informacji dotyczących rynków rolnych.

IV. Edukacja ekologiczna

 1. Organizowanie prelekcji, szkoleń, konferencji, konkursów w zakresie odnawialnych źródeł energii i ochrony powietrza dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz sąsiednich powiatów.
 2. Przygotowywanie i organizowanie akcji ekologicznych, konkursów oraz konferencji z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, zdrowia środowiskowego, rolnictwa ekologicznego oraz genetycznie modyfikowanych organizmów.
 3. Współorganizowanie powiatowych konkursów ekologicznych skierowanych do dzieci młodzieży i mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz sąsiednich powiatów.

V. Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

 1. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 2. Realizacja zadań powiatowego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony powietrza, przygotowywanie opinii i sprawozdań.
 3. Podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
 4. Kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty.
 5. Współpraca z samorządami gminnymi, wojewódzkimi, organizacjami oraz z instytucjami w sprawach dotyczących ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
 6. Przygotowywanie wniosków o udzielenie dotacji lub pomocy finansowej dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
 7. Wyszukiwanie i przygotowywanie podlegających udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
 8. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – EKOPORTAL.
 9. Prowadzenie strony internetowej www.naszesrodowisko.pl.

Wydział OŚ - zadania
Tutaj wpisz pytanie/ sugestiê
Imiê
Nazwisko
Firma
Miejscowość
Email
Numer telefonu
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
Logowanie
Uzytkownik:

Hasło:


Nie pamietam hasla.
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*